Algemene voorwaarden ITS Personal Training

Artikel 1. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij ITS Personal Training d.m.v. het originele inschrijf formulier.
ITS Personal Training is gerechtigd zijn voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Dit zal drie maanden voordat de wijziging zal plaatsvinden bekend gemaakt worden aan de leden.

Artikel 2. Kosten lidmaatschap

Elk lid betaald lidmaatschapsgeld behorende aan het gekozen lidmaatschap. Maandelijks word er via een factuur het lidmaatschapsgeld in rekening gebracht. Indien deze niet binnen de aangegeven periode voldaan word, kan ITS Personal Training je de deelname aan de training ontzeggen. Zodra de achterstand betaald is kan er weer deelgenomen worden aan de training.

Artikel 3. Opschorten lidmaatschap

In overleg kan er een regeling getroffen worden bij langdurige ziekte, blessures of na de bevalling. Bij twijfel of overige vragen kunt u contact opnemen met ITS Personal training.

Artikel 4. Duur van het contract en automatische verlenging

De lidmaatschappen worden automatisch met 1 maand verlengt tegen de afgesproken tarieven. Het zal niet worden verlengt indien wanneer het lid middels een email naar info@itspersonaltraining.nl laat weten het lidmaatschap op te willen zeggen.
Bij opzegging zal het lidmaatschap beëindigd worden na de eerstvolgende kalendermaand.
Een tussentijdse beëindiging of restitutie van het betaalde lidmaatschap is niet mogelijk.

Artikel 5. Openingstijden

ITS Personal Training behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is ITS Personal Training gerechtigd de trainingstijden aan te passen. ITS Personal Training houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden/verbouwing de openingstijden aan te passen.
Wanneer deze sluiting minder dan 7 dagen bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van het betaalde lidmaatschap. Uiteraard zal er worden gezocht naar een passend alternatief.

Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid

ITS Personal Training staat voor het zo goed mogelijk begeleiden van haar leden gedurende de trainingen. Sommige trainingen hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belasting grenzen aanzitten. Naast de adviezen van de trainers dienen leden daar zelf bedachtzaam in te zijn.
Deelname aan de trainingen geschied geheel op eigen risico.
ITS Personal Training is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mogen oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
ITS Personal Training is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enige wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
ITS Personal Training is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enige andere wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

Artikel 7. Overige zaken

Leden geven toestemming om fotografische of video beelden van trainingen te gebruiken voor publicatie van redactionele en/of promotionele doeleinden.
Gelieve geen misbruik te maken van de materialen en/of faciliteiten van ITS Personal training.
Gelieve zorg te dragen voor het gebruik van schoon schoeisel wanneer er binnen getraind word.
Indien leden zich misdragen, behoudt ITS Personal Training zich het recht deelnemers te weigeren en of weg te sturen en kan het leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.